Home>Juridische informatie>Algemene voorwaarden alumni

Algemene voorwaarden alumni

Laatst bijgewerkt: 29 september 2021

Algemene Voorwaarden Evenementen Stichting Amsterdam Aviation Association Alumni

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement van Stichting Amsterdam Aviation Association Alumni (hierna genoemd “AAA-Alumni”), gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Augustus 2021. Deze zijn hieronder gedeponeerd.

 1. Definities
  1. “De Stichting”: AAA-Alumni, statutair gevestigd te Amsterdam ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 77555627.
  2. “Evenement”: Een door de Stichting AAA-Alumni georganiseerd evenement.
  3. “Dienst”: de mogelijkheid om, al dan niet tegen betaling, fysieke of digitale evenementen en bijeenkomsten bij te wonen/volgen.
  4. “Bezoeker”: een persoon die gebruik maakt van de Dienst.
  5. “Overeenkomst”: overeenkomst tussen de Stichting en een Alumnus of Bezoeker
  6. “Website”: https://aaa-alumni.nl/
 2.  

 3. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die de AAA-Alumni sluit met betrekking tot de Dienst.
  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. AAA-Alumni en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 4.  

 5. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst met Bezoeker komt tot stand nadat AAA-Alumni de aanmelding van Bezoeker heeft aanvaard. De aanvaarding door AAA-Alumni vindt standaard per e-mail plaats, tenzij de Bezoeker niet over een e-mailadres beschikt. In dat geval vindt de schriftelijke aanvaarding per post of fax plaats.
  2. Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is Bezoeker zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. AAA-Alumni is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor bezoeker toegankelijk te houden.

 6. Duur van de overeenkomst
  1. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het bezoeken/volgen van of deelnemen aan het (digitaal) evenement of de bijeenkomst.
 7.  

 8. Betaling
  1. Bezoeker is geen entreekosten verschuldigd voor het bezoeken van of deelnemen aan een (digitaal) evenement of bijeenkomst, tenzij anders is overeengekomen of aangekondigd.
  2. Als er wel kosten verschuldigd zijn, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum op een door AAA-Alumni aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Op het verschuldigde bedrag is geen btw van toepassing.
 9.  

 10. Annulering
  1. Bezoeker dient zijn/haar aanmelding per e-mail aan AAA-Alumni te annuleren. De annulering wordt door AAA-Alumni per e-mail bevestigd.
  2. Voor evenementen/bijeenkomsten waarvoor een betaling verschuldigd is, geldt het volgende. Bij annulering vanaf vijf werkdagen voor aanvang seminar of op de dag van het seminar zelf, is deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.
  3. Voor evenementen/bijeenkomsten waarvoor geen betaling verschuldigd is, geldt dat bezoekers hun aanmelding kosteloos kunnen annuleren en is het eerste lid van toepassing, tenzij anders is overeengekomen/aangekondigd.
  4. Het niet verschijnen op evenementen/bijeenkomsten zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van het seminar.
  5. Indien Bezoeker niet in staat is om zelf het evenement of de bijeenkomst bij te wonen, is de bezoeker bevoegd een vervanger aan het evenement/de bijeenkomst te laten deelnemen.
  6. AAA-Alumni behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het evenement/de bijeenkomst te annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum voor het evenement/de bijeenkomst zonder dat AAA-Alumni gehouden is tot enige schadevergoeding. Bezoeker dan wel de vervanger ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt bezoeker een passend alternatief geboden. Als deelnemer hiervan gebruikmaakt wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.
 11.  

 12. Overmacht
  1. AAA-Alumni heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van AAA-Alumni niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van sprekers.
  2. AAA-Alumni is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Uitzondering hiervan is een opschorting door een pandemie waarbij de (lokale) overheid tot sluiting heeft beslist. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
 13.  

 14. Persoonsgegevens
  1. In het kader van het gebruik en uitvoering van de Dienst zal AAA-Alumni mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.
 15.  

 16. Intellectueel eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van het evenement/de bijeenkomst verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij AAA-Alumni of derden. De van AAA-Alumni verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Bezoeker. Het is Bezoeker niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk) materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).
  2. De auteursrechten, die rusten op het beeld- en of geluidmateriaal in het kader van het (digitale) evenement/de bijeenkomst berusten bij AAA-Alumni of derden. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten overgedragen aan Bezoeker.
  3. Bezoeker erkent de in eerste en tweede lid genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van KVK om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.
 17.  

 18. Bijzondere bepalingen
  1. Voorts dient Bezoeker instructies op te volgen van bestuursleden en andere vrijwilligers van AAA-Alumni in het kader van het evenement/de bijeenkomst.
  2. Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering van het evenement/de bijeenkomst.
 19.  

 20. Aansprakelijkheid
  1. AAA-Alumni aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van AAA-Alumni;
  2. AAA-Alumni is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij op het evenement/de bijeenkomst;
  3. AAA-Alumni is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan AAA-Alumni of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is AAA-Alumni alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.
 21.  

 22. Toepasselijk recht
  1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
Terug naar overzicht