Home>Juridische informatie>Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 24 september 2021

Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website www.aaa-alumni.nl welke eigendom is van de Stichting Amsterdam Aviation Association Alumni (ook bekend als AAA-Alumni), statutair gevestigd te Lindenhoeveweg 11, 1096DT Amsterdam, Nederland. In deze privacyverklaring is elke verwijzing naar de “AAA-Alumni” een verwijzing naar de Stichting Amsterdam Aviation Association Alumni en verwijst de “Gebruiker” naar de gebruiker van deze website. Je wordt verzocht deze privacyverklaring aandachtig door te lezen alvorens je van de website gebruik maakt. Door de website te gebruiken gaat je akkoord met deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Een groot deel van de website is te gebruiken zonder je persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Voor alle gebruikers geldt dat we je IP-adres en website interacties opslaan van het apparaat waarmee je de website bezoekt. Ook kunnen we cookies op jouw apparaat plaatsen. Wil je daar meer over weten? Lees meer in ons cookiestatement.

Daarnaast kunnen wij de volgende gegevens verwerken in het geval een gebruiker een contactformulier gebruikt om contact op te nemen.
■  Naam;
■  E-mailadres;
■  Telefoonnummer

Wij verwerken in dat geval de gegevens alleen ten behoeve van communicatie met de gebruiker. Hierbij wordt ook het bericht en bijbehorend onderwerp verwerkt om de gebruiker van dienst te kunnen zijn.

Gebruikers met een account (“alumnus”)

Het verwerken van de volgende gegevens betreft alleen de gebruikers met een account (ook bekend als “alumnus”). Bij gebruikers met een account (“alumni”) worden meer gegevens verwerkt ten opzichte van gebruikers die geen account hebben en de website gebruiken. Dit zijn gegevens die de gebruiker zelf verstrekt, om zich aan te kunnen melden als “alumnus”. De onderstaande tabel geeft aan welke soorten gegevens wij kunnen verwerken.

Categorie Gegevens
Persoonsgegevens Voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht
Contactgegevens E-mailadres, telefoonnummer en adres
Studiegegevens Studierichting, specialisatie, datum van afstuderen en masteropleiding
Werkgegevens Huidige bezetting, werkgever en huidige functie
Bankgegevens IBAN en naam van rekeninghouder
Visuele gegevens Profielfoto en omslagfoto
Interactiegegevens IP-adres, website aanvragen en sociale interactie in het netwerk

Doeleinden (alleen voor gebruikers met een account)

We verwerken de bovenstaande gegevens voor meerdere doeleinden. Voor welk doel we welke gegevens verwerken is te zien in onderstaande tabel.

Doeleinden Gegevens
Opstellen van een profiel binnen het sociale netwerk van gebruikers met een account en welke ingelogd zijn op de website.* Persoonsgegevens
Contactgegevens
Studiegegevens
Werkgegevens
Visuele gegevens
Het versturen van belangrijke informatie over de AAA-Alumni. Persoonsgegevens
Contactgegevens
Om jou te contacteren in het geval er iets niet klopt met jouw account. Persoonsgegevens
Contactgegevens
Voor het beheer en onderhoud van het sociale netwerk. Interactiegegevens
Voor het verwerken van aanmeldingen voor activiteiten en betalingen. Persoonsgegevens
Contactgegevens
Bankgegevens
Voor het verwerken van donaties aan de AAA-Alumni. Persoonsgegevens
Contactgegevens
Bankgegevens

*Voor het opstellen van een profiel van een gebruiker kan een gebruiker zelf instellen welke gegevens zichtbaar zijn voor welke gebruikers. Website beheerders zijn hiervan uitgesloten. Deze kunnen jouw informatie alleen inzien als ze hier een geldige reden voor hebben. Denk hierbij aan het oplossen van systeemfouten of het corrigeren van jouw gegevens als je dat zelf niet lukt.

Delen met derden

Wij kunnen je persoonsgegevens verstrekken aan derden. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. We delen jou gegevens met de volgende partijen die ons helpen met de dienstverlening zoals:
■  Studievereniging Amsterdam Aviation Association (SVAAA);
■  Payment provider Mollie;
■  handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties (alleen als hier directe aanleiding voor is).

Verwerking buiten de EU

Onze servers waarop jouw gegevens verwerkt worden staan in Nederland. Dit geldt ook voor onze payment provider. Er staan dus geen gegevens van gebruikers buiten Nederland en daarmee de EU opgeslagen.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Rechten

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming heb je het recht om je gegevens te bekijken, te corrigeren, over te dragen en te wissen. Daarnaast kan je ons ook vragen om de verwerking van je gegevens te beperken indien dit niet in strijd is met de voorwaarden van onze dienstverlening. Je rechten staan hieronder nader uitgelegd.

Gegevens bekijken

Je hebt het recht om aan ons te vragen of we gegevens van je verwerken, in het geval dat wij dit doen heb je het recht om alle gegevens die we van jou verwerken in te zien.

Gegevens corrigeren

Je hebt het recht om de gegevens die we van je verwerken te corrigeren indien ze niet onjuist of onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens en vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de verwerkingsdoeleinden; dit kan de afgifte van een aanvullende verklaring inhouden.

Gegevens overdragen

Je hebt het recht om je gegevens over te laten dragen. Dit houdt in dat je ons mag vragen om je gegevens, indien dit technisch mogelijk is, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien dit technisch mogelijk is, worden jouw gegevens door ons dan rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.

Gegevens wissen

Je hebt het recht om je gegevens bij ons te laten wissen. Dit betekent dat wij je gegevens dan verwijderen. Het wissen van je gegevens vindt alleen plaats in bepaalde gevallen, die wettelijk zijn voorgeschreven en vermeld staan in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bijvoorbeeld wanneer je gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verwerkt of wanneer ze onrechtmatig zijn verwerkt. Door de wijze waarop wij bepaalde diensten hebben ingericht, kan het enige tijd duren voordat backups zijn gewist.

Beperken van verwerken van gegevens

Je hebt het recht om de verwerking van je gegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van jegegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding kunnen geven, zijn onder meer situaties waarin de juistheid van jouw gegevens wordt betwist, maar wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid daarvan te verifiëren. Dit recht betekent niet dat wij je gegevens niet mogen blijven opslaan. Wij laten jeweten wanneer de beperking wordt opgeheven.

Privacy Office

Als je een van je rechten wilt uitoefenen, kunt je dit doen door een verzoek in te dienen bij het Privacy Office via een E-mail of doormiddel van een brief.

E-mail:
privacy@aaa-alumni.nl

Brief:
t.a.v. Privacy Office
Lindenhoeveweg 11
1096DT, Amsterdam
Nederland

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over dit privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op. Als je probleem niet naar tevredenheid is opgelost, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag belast met het toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

Links naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Terug naar overzicht